Prológ ministra školstva

kapitola_8Vzdelávací systém Slovenskej republiky v sebe zahŕňa vzdelávanie od predškolských zariadení, základných a stredných škôl až po vysoké školy, vrátane ďalšieho vzdelávania. Prioritou vzdelania získaného v základných a stredných školách sa stáva okrem nadobudnutia základných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích predmetoch aj odborná príprava žiakov na povolanie, trh práce, praktický život a vysokoškolské štúdium.

Na základe požiadaviek trhu práce sa permanentne inovujú vzdelávacie programy a základné pedagogické dokumenty. Vytvárajú sa integrované, širokoprofilované študijné odbory, zavádzajú sa nové odbory a odborné zamerania. Obsah vzdelávania a prípravy pozostáva zo všeobecnej a odbornej časti.

359432_absolventi-strednych-skol-na-slovensku_900x

Osobitný význam v sústave vyučovacích predmetov má odborný výcvik zameraný na osvojenie a upevnenie zručností a spôsobilostí uvedených v profile absolventa. Úspešne sa realizuje bilingválne vzdelávanie v anglickom, francúzskom, nemeckom, španielskom, talianskom a ruskom jazyku. Znalosť cudzích jazykov absolventov základných a stredných škôl patrí k nevyhnutnej súčasti reformy školstva na Slovensku. V prepojení na informatizáciu škôl, využívanie odborných jazykových učební a dostatku kvalifikovaných a odborne fundovaných pedagógov sa aj tieto ciele Milénia postupne napĺňajú.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci s vedeckou a pedagogickou komunitou a ďalšími odborníkmi je realizátorom nastúpených zmien. Sociologické analýzy nám významne pomáhajú pri základnej orientácii – ako ďalej s navrhovanými zmenami a reformami. Popri vysokej úrovni vzdelávania a výchovy je nutné zdôrazniť aj potrebu rozvíjania emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania, zdravej morálky a komunikácie, zníženia informačnej záťaže a stresu, priblíženia sa školy životu.

A to aj v záujme odstránenia takých nežiaducich javov, akými sú kriminalita, agresivita, vandalstvo a ďalšie negatívne ľudské a protispoločenské javy. Nastupuje epocha informatiky, epocha „Global village“ (global villidž – celosvetová – spoločná dedina) a potreba prenosu informácií sa stáva stále dôležitejšou. Slovenský vzdelávací systém nasleduje tie krajiny Európskej únie, ktorých vzdelávacie systémy prešli informačnou revolúciou.

Minister školstva SR Martin Fronc

Logo_EU