Vzdelávanie

vedaZákladnou misiou škôl je oddávna príprava žiakov a študentov na povolanie a na to, aby sa ako dospelí plne zaradili do spoločnosti. Tento cieľ sa nemení, školy sa však musia zamýšľať nad tým, čo znamená jeho dosiahnutie dnes a v blízkej budúcnosti. V skutočnosti pred druhou svetovou vojnou bol dominantným prístupom k vyučovaniu a učeniu behaviorizmus, ktorý definuje učenie sa ako zmenu v správaní vyvolanú vonkajšími stimulmi. Vyučovanie je transferom vedomostí a zručností od učiteľa k žiakovi. Pozitívne povzbudzovanie posilňuje želané reakcie žiakov a študentov.

Vzdelávací systém Slovenskej republiky v sebe zahŕňa vzdelávanie od predškolských zariadení, základných a stredných škôl až po vysoké školy, vrátane ďalšieho vzdelávania. Prioritou vzdelania získaného v základných a stredných školách sa stáva okrem nadobudnutia základných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích predmetoch aj odborná príprava žiakov na povolanie, trh práce, praktický život a vysokoškolské štúdium.

education

Na základe požiadaviek trhu práce sa permanentne inovujú vzdelávacie programy a základné pedagogické dokumenty. Vytvárajú sa integrované, širokoprofilované študijné odbory, zavádzajú sa nové odbory a odborné zamerania. Obsah vzdelávania a prípravy pozostáva zo všeobecnej a odbornej časti.

Osobitný význam v sústave vyučovacích predmetov má odborný výcvik zameraný na osvojenie a upevnenie zručností a spôsobilostí uvedených v profile absolventa. Úspešne sa realizuje bilingválne vzdelávanie v anglickom, francúzskom, nemeckom, španielskom, talianskom a ruskom jazyku. Znalosť cudzích jazykov absolventov základných a stredných škôl patrí k nevyhnutnej súčasti reformy školstva na Slovensku. V prepojení na informatizáciu škôl, využívanie odborných jazykových učební a dostatku kvalifikovaných a odborne fundovaných pedagógov sa aj tieto ciele Milénia postupne napĺňajú.

edu

Stránka čerpá informácie z nasledujúcich zdrojov:
Ministerstvo školstva SR, www.asfeu.sk, www.eprofi.skUniverzita Komenského, Veda a Technika, www.podklady24.cz

Partneri:
Nebankové pôžičky – Porovnanie nebankových pôžičiek online pre každého. Potlač tričiek – každý sme originálni, určíte aj vy mate myšlienku ktorá Vás vystihuje. Čo tak si ju potlačiť na tričko ? Pult od Medcom.sk Pulty na prezentáciu výrobkov nájdete na stránkach medcom.sk. Internetový marketing aj pre náročných od visibly.sk. Diplomová práca. Překlady v oborech marketing, ekonomie.

get the best ias coaching support for upsc civil service in most successful institute in eastern india, it provides end to end support with one year extra support, inclusive of interactive classes, assignments, class tests, etc. - know more https://iasvision.com/top-ias-coaching-centre-in-kolkata/ one year extra support for classroom coaching, 4 year all india test series, along with commitment is there in case syllabus undergoes change during your period of preparation. interview preparation will be exhaustive and continuous slot online unidadvenezuela