Vzdelávanie

vedaZákladnou misiou škôl je oddávna príprava žiakov a študentov na povolanie a na to, aby sa ako dospelí plne zaradili do spoločnosti. Tento cieľ sa nemení, školy sa však musia zamýšľať nad tým, čo znamená jeho dosiahnutie dnes a v blízkej budúcnosti. V skutočnosti pred druhou svetovou vojnou bol dominantným prístupom k vyučovaniu a učeniu behaviorizmus, ktorý definuje učenie sa ako zmenu v správaní vyvolanú vonkajšími stimulmi. Vyučovanie je transferom vedomostí a zručností od učiteľa k žiakovi. Pozitívne povzbudzovanie posilňuje želané reakcie žiakov a študentov.

Vzdelávací systém Slovenskej republiky v sebe zahŕňa vzdelávanie od predškolských zariadení, základných a stredných škôl až po vysoké školy, vrátane ďalšieho vzdelávania. Prioritou vzdelania získaného v základných a stredných školách sa stáva okrem nadobudnutia základných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích predmetoch aj odborná príprava žiakov na povolanie, trh práce, praktický život a vysokoškolské štúdium.

education

Na základe požiadaviek trhu práce sa permanentne inovujú vzdelávacie programy a základné pedagogické dokumenty. Vytvárajú sa integrované, širokoprofilované študijné odbory, zavádzajú sa nové odbory a odborné zamerania. Obsah vzdelávania a prípravy pozostáva zo všeobecnej a odbornej časti.

Osobitný význam v sústave vyučovacích predmetov má odborný výcvik zameraný na osvojenie a upevnenie zručností a spôsobilostí uvedených v profile absolventa. Úspešne sa realizuje bilingválne vzdelávanie v anglickom, francúzskom, nemeckom, španielskom, talianskom a ruskom jazyku. Znalosť cudzích jazykov absolventov základných a stredných škôl patrí k nevyhnutnej súčasti reformy školstva na Slovensku. V prepojení na informatizáciu škôl, využívanie odborných jazykových učební a dostatku kvalifikovaných a odborne fundovaných pedagógov sa aj tieto ciele Milénia postupne napĺňajú.

edu

Stránka čerpá informácie z nasledujúcich zdrojov:
Ministerstvo školstva SR, www.asfeu.sk, www.eprofi.skUniverzita Komenského, Veda a Technika, www.podklady24.cz

Partneri:
Nebankové pôžičky – Porovnanie nebankových pôžičiek online pre každého. Potlač tričiek – každý sme originálni, určíte aj vy mate myšlienku ktorá Vás vystihuje. Čo tak si ju potlačiť na tričko ? Pult od Medcom.sk Pulty na prezentáciu výrobkov nájdete na stránkach medcom.sk. Internetový marketing aj pre náročných od visibly.sk. Diplomová práca. Překlady v oborech marketing, ekonomie.